تبلیغات
وبلاگ تاریخ اسلام - داستان شق صدر«بخش دوم»
شنبه 22 مرداد 1390

داستان شق صدر«بخش دوم»

   نوشته شده توسط: مهدی    

4- چگونه مى توان معناى این روایت را با آیاتى كه در قرآن كریم آمده و هر نوع تسلط و نفوذى را از طرف شیطان در دل پیغمبران و مردان الهى و حتى مؤمنان و متوكلان سلب و نفى كرده جمع كرد ومیان آنها را وفق داد،مانند آیه شریفه اى كه
مى فرماید :
و آیه دیگرى كه فرمود:
«انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوكلون(9) »و آیه « و لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین(10)»
و به هر صورت این روایت از جهاتى مورد خدشه و ایراد واقع شده،و حتى بعضى گفته اند:این حدیث ساخته و پرداخته مسیحیان و كلیساها است و مؤید روایت دیگرى است كه در صحیح بخارى و مسلم آمده كه جز عیسى بن مریم همه فرزندان آدم هنگام ولادت مورد دست برد شیطان واقع شده و شیطان در او نفوذ مى كند و همین سبب گریه نوزاد مى گردد...فقط عیسى بن مریم بود كه در حجاب و پرده بود و از دست برد شیطان محفوظ ماند.(11)


 

پاسخى كه به این ایرادها داده اند :
در برابر این ایراده ا پاسخ هائى دادهاند،از آن جمله :
1- دكتر محمد سعید بوطى در كتاب فقه السیرة گوید :
حكمت الهى در این حادثه ریشه كن كردن غده شر و بدى ازجسم رسول خدا نبوده تا این اشكال ها لازم آید،زیرا اگر منبع و ریشه شرور غده هاى جسمانى یا لكه هاى خونى در بدن باشد لازمه اش همان است كه افراد شرور و بدخواه را با یك عمل جراحى به صورت افرادى نیكوكار و خیرخواه در آورد،بلكه ظاهر آن است كه حكمت در این داستان آشكار كردن امر رسالت و آماده ساختن رسول خدا(ص) براى عصمت و وحى از زمان كودكى با وسائل مادى بوده،تا براى ایمان مردم و تصدیق رسالت آن حضرت نزدیك تر و اقرب باشد،و در نتیجه این عمل یك تطهیر معنوى بوده لكن به این صورت مادى و حسى تا این اعلان الهى وسیله اى براى رساندن به گوش ها و دیدگان مردم باشد ...
و حكمت هر چه باشد،وقتى خبرى صحیح و ثابت بود دیگر جائى براى بحث و توجیه و یا رد آن نیست كه ما ناچار به توجیهات و این گونه تاویل هاى بعیده باشیم،و كسى كه در چنین روایاتى تردید كند منشاى جز ضعف ایمان به خداى تعالى ندارد .
و این را باید بدانیم كه میزان پذیرفتن خبر و حدیث،درستى وصحت آن است،و هنگامى كه خبر و حدیثى از این جهت به اثبات رسید دیگر چاره اى جز پذیرفتن و قبول آن نداریم و آن را روى سر مى گذاریم،و میزان فهم ما در معناى آن دلالت لغت عرب و احكام آن است،و اصل در كلام نیز حقیقت است،و اگر قرار باشد كه هر خواننده و بحث كننده ای بتواند كلام را از معناى حقیقى خود به معانى مجازى آن برگرداند ارزش لغت ازمیان رفته و دلالتى براى آن باقى نمى ماند و مردم در فهم معانى الفاظ دچار سرگردانى مى شوند .
و گذشته از این چه انگیزه و اجبارى براى اینكار هست؟جز آن كه كسى دچار ضعف ایمان به خداى تعالى گردد،و یا ضعفیقین به نبوت رسول خدا(ص) و صدق رسالت آن حضرت،و گرنه یقین پیدا كردن به آنچه روایت و نقل آن صحیح و ثابت است خیلى آسان تر از این حرف ها است چه حكمت و سر آن معلوم باشد و چه نباشد.(12)
2- از نویسندگان و دانشمندان معاصر شیعه،هاشم معروف حسینى نیز نظیر همین گفتار را در كتاب سیرة المصطفى اختیار نموده و پس از آن كه اختلاف نقل ها را ذكر مى كند گفته است :
این اختلافات،اگر چه موجب مى شود تا انسان در اصل داستان تردید كند به خصوص اگر سندهاى آن را بر اصولى كه در روایات مورد قبول است عرضه كنیم،ولى با این حال این مطلب به تنهائى براى انكار این داستان از اصل و اساس و متهم ساختن نقل كنندگان كافى نیست،زیرا آنچه را اینان نقل كرده اند نوعى از اعجاز است و عقل چنین حوادثى را محال ندانسته و قدرت خداى تعالى را برتر مى داند از آنچه عقل ها بدان احاطه ندارد و اوهام و پندارها درك آن نتواند،و زندگى رسول اعظم(ص) خداوند مقرون است با امثال این گونه حوادثى كه براى دانشمندان و محققان قابل تفسیر و توجیه نبوده و جز اراده ذات باری تعالى انگیزه اى نداشته « و لیس ذلك على الله بعزیز »(13)
3- علامه طباطبائى در كتاب شریف المیزان در دو جا داستان را نقل كرده یكى در ذیل داستان اسراء و معراج در سوره
« اسرى » و دیگرى در ذیل آیه « الم نشرح لك صدرك » و در هردو جا آن را حمل بر « تمثل برزخى » نموده كه در عالم
دیگرى شستشوى باطن آن حضرت به این كیفیت در پیش دیدگان رسول خدا(ص) مجسم گشته و مشاهده گردیده است،و داستان هاى دیگرى را نیز كه در روایات معراج آمده مانند مجسم شدن دنیا در نزد آن حضرت با آرایش كامل،و انواع نعمت ها و عذابها براى اهل بهشت و جهنم همه را از همین قبیل دانسته و به همین معنا حمل كرده است. (14)
نگارنده گوید:این داستان را محدث جلیل القدر مرحوم ابن شهر آشوب بگونه اى دیگر نقل كرده كه بسیارى از این اشكال ها بر آن وارد نیست و اصل نقل این محدث بزرگ وار شیعه در داستان منشا زندگى و دوران كودكى آن حضرت در كتاب مناقب این گونه است كه از حلیمه نقل كرده كه در خاطرات زندگى آن بزرگوار در سال هاى پنجم از عمر شریفش مى گوید :« فربیته خمس سنین و یومین فقال لى یوما:این یذهباخوانى كل یوم؟قلت:یرعون غنما، فقال:اننى ارافقهم،فلماذهب معهم اخذه ملائكة و علوه على قلة جبل و قاموا بغسله وتنظیفه، فاتانى ابنى و قال:ادركى محمدا فانه قد سلب،فاتیته فاذا بنور یسطع فى السماء فقبلته و قلت :ما اصابك؟قال :لا تحزنى ان الله معنا،و قص علیها قصته،فانتشر منه فوح مسك اذفر،و قال الناس:غلبت علیه الشیاطین و هو یقول:ما اصابنى شىء و ما على من باس (15) »
یعنى-من پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت كردم،درآن هنگام روزى بمن گفت:برادران من هر روز كجا مى روند؟
گفتم:گوسفند مى چرانند،محمد گفت:من امروز به همراه ایشان مى روم،و چون با ایشان رفت فرشتگان او را گرفته و بر قله كوهى بردند و به شستشو و تنظیف او پرداختند،در این وقت پسرم به نزد من آمد و گفت:محمد را دریاب كه او را ربودند!من به نزد وى رفتم و نورى دیدم كه از وى بسوى آسمان ساطع بود،او را بوسیده گفتم:چه بر سرت آمد؟پاسخ داد:محزون مباش كه خدابا ما است و سپس داستان خود را براى او بازگو كرد،و در این وقت از وى بوى مشك خالص به مشام مى رسید و مردممى گفتند:شیاطین بر او چیره شدهاند و او مى فرمود:چیزى بر من نرسیده و باكى بر من نیست ...
و اینك بر طبق این نقل مى گوئیم:گذشته از این كه نقل هاى گذشته مورد اشكال بود و با یك دیگر اختلاف داشت با این نقل هم مخالف است،و اگر بناى پذیرفتن این داستان باشد همین نقل كه خالى از اشكالات است براى ما معتبرتر است و نیازى هم به توجیه و تاویل نداریم و تاویلى هم كه مرحوم استاد طباطبائى كرده اند اگر داستان مربوط به معراج رسول خدا(ص) تنها بود توجیه خوبى بود،چون در پاره اى از روایات كه در مورد مشاهدات دیگر آن حضرت رسیده به همان لفظ تمثیل آمده و با قرینه آنها مى توان این داستان را نیز همان گونه توجیه و تفسیر كرد،اما شنیدید كه این داستان در كودكى آن حضرت اتفاق افتاده و اگر در موارد دیگر هم اتفاق افتاده باشد این تفسیر و توجیه در همه جا دشوار به نظرمى رسد، مگر آن كه همان توجیه را با قرینه اى كه ذكر شد شاهد و نمونه اى براى موارد دیگر بگیریم .
و در پایان این بحث ذكر این قسمت هم جالب است كه در پایان روایت صحیح مسلم همان گونه كه خواندید آمده كه انس بن مالك گفته بود:من جاى بخیه ها را در سینه رسول خدا(ص) مى دیدم .
و راوى،یا انس بن مالك تصور كرده بودند كه این شكافتن و بستن،با چاقو و كارد و نخ و سوزن بوده،در صورتی كه اگر هم ما داستان را این گونه كه نقل شده بود بپذیریم به عنوان یك معجزه و امر خارق عادت مى پذیریم،و در متن حدیث هم لفظ التیام آمده بود نه دوختن !


منابع:
10- سورة الحجر آیه 40-41
11- الصحیح من السیرة ج 1 ص 87
12- فقه السیرة ص 63
13- سیرة المصطفى ص 46
14- المیزان ج 13 ص 33 و ج 20 ص 452
15- مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 33

منبع:کتاب درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام جلد 1


Line Level Laser Reviews
دوشنبه 26 شهریور 1397 11:36 ق.ظ
With the amount set and operating you can easily check the heights of footings along with other constructions round the site.
And the best part is they won't break your budget - laser tools
are comparatively cheap and can be found as discount tools.
There are two kinds that dominate the market today, a tripod mounted unit is
more expensive, however, if you are looking for accuracy,
it wouldn't be beat.
rapid tone fat burner reviews
دوشنبه 26 شهریور 1397 06:39 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins
to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
joma jewellery guardian angel
دوشنبه 26 شهریور 1397 12:22 ق.ظ
The last piece is the taviz to protect from evil. It is a leafy
and inexperienced area of Central London and is picturesque in the summer time.
rapid skin tone lightening treatment
یکشنبه 25 شهریور 1397 08:05 ب.ظ
If you want to grow your knowledge simply keep visiting this web
page and be updated with the most up-to-date news posted
here.
Robert's BJ boy
یکشنبه 25 شهریور 1397 06:40 ب.ظ
But Barney doesn't actually care about his friend leaving GNB.
Robert's BJ boy
یکشنبه 25 شهریور 1397 05:39 ب.ظ
Smoking kills.
Oma
یکشنبه 25 شهریور 1397 04:29 ب.ظ
Ӏ enjoy thhe efforts you have put iin this, thanks forr all the great posts.
bazo.pro
سه شنبه 15 خرداد 1397 05:05 ب.ظ
резинки для фитнеса пром юа
фитнес резинка купить d cgjhnvfcntht fhmrjd
фитнесс резинки купить в одессе
фитнес резинка купить d cgjhnvfcntht fhmrjd
фітнес резинки україна
эластичная лента для фитнеса купить украина
кредити готівкою альфа банк
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:51 ق.ظ
кредит на банковскую карту в украине
кредит онлайн без верификации
деньги до зарплаты на карту украина
кредит без выходных
кредит на карту без паспорта
взять кредит без паспорта
взять кредит на карточку онлайн
Blundering Ben
سه شنبه 21 فروردین 1397 12:39 ب.ظ
Many thanks for the great tips!
joma jewellery necklace
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:43 ب.ظ
Your hub and other hubs look verg good and effectively written. I found your
web site this morning after doing a google search.
Joma Jewellery Stockists
یکشنبه 19 فروردین 1397 08:06 ب.ظ
A pet. Animal items are tough. Certain, puppies and kittens are cute—however they're
also a variety of work.
joma jewellery necklace
یکشنبه 19 فروردین 1397 07:04 ب.ظ
Comply with the following tips and you can be on your
technique to a nicely-organized jewellery assortment. Out of
muddle, fInd simplicity.
joma jewellery a little karma
شنبه 18 فروردین 1397 02:25 ب.ظ
Hans Brassler was born in Germany, studied jewellery design in Paris and is rumored to have medalled on the 1900 Exposition Universelle.
bufeteconsulta.com.temp.realssl.com
شنبه 18 فروردین 1397 03:53 ق.ظ
As 2008 progresses, worldwide growth is a key focus
for Simon Carter having launched a North American store (based in Toronto) in 2007.
Joma Jewellery
شنبه 18 فروردین 1397 03:22 ق.ظ
Their designs are sometimes marked by a flow or an power of natural flowers and branches with
intensive use of pastel colours.
http://garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 16 فروردین 1397 03:34 ب.ظ
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:32 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Blundering Ben
چهارشنبه 15 فروردین 1397 08:48 ب.ظ
For many who do not know, Gacy was not an actor, but instead a serial killer who decked out as a clown and kept dead boys
under their flooring boards.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:48 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Joma Jewellery Stockists
چهارشنبه 15 فروردین 1397 03:05 ق.ظ
These demands are what encourage jewellers to
create so many distinctive engagement ring designs.
Your PMC ring can now be utilized in your ultimate
jewelry design.
Robert's BJ boy
چهارشنبه 15 فروردین 1397 01:42 ق.ظ
It really is when such recoveries will be the primary-if maybe
not the only-catalysts for employee recognition.
Robert's BJ boy
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:24 ب.ظ
Numerous questions about 9/11 stay unanswered.
Robert's Blow Boy
سه شنبه 14 فروردین 1397 10:33 ق.ظ
The alarming upsurge in policies to punish the poor and our toxic stereotypes
against those receiving government assistance.
mediawiki.carmenserdan.edu.mx
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:29 ق.ظ
In reality the mortgage request gets approved within 24 hours.
The Woman Friday or Gladys/Fred one, depending on which report you've read.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 07:26 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
rags to riches joma jewellery
سه شنبه 14 فروردین 1397 04:57 ق.ظ
Perk it up with a coat of paint to match your bed room colours for a singular,
certainly one of a sort fashion accent. I like
silver significantly better!
joma jewellery a little heart of gold
سه شنبه 14 فروردین 1397 04:29 ق.ظ
With so much selection in jewelry and so much to buy earlier
than the marriage, it is but pure that brides will probably be excited for the
day.
marvel avengers academy hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:40 ب.ظ
وای، این قطعه نوشتن لذت بخش است، خواهر کوچکتر من است
تجزیه و تحلیل این نوع از چیزها، بنابراین من قصد دارم به او اطلاع رسانی.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
چهارشنبه 12 مهر 1396 03:01 ق.ظ
My brother suggested I might like this blog.
He was totally right. This submit actually
made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent
for this info! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30