شنبه 22 مرداد 1390

داستان شق صدر«بخش دوم»

   نوشته شده توسط: مهدی    

4- چگونه مى توان معناى این روایت را با آیاتى كه در قرآن كریم آمده و هر نوع تسلط و نفوذى را از طرف شیطان در دل پیغمبران و مردان الهى و حتى مؤمنان و متوكلان سلب و نفى كرده جمع كرد ومیان آنها را وفق داد،مانند آیه شریفه اى كه
مى فرماید :
و آیه دیگرى كه فرمود:
«انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوكلون(9) »و آیه « و لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین(10)»
و به هر صورت این روایت از جهاتى مورد خدشه و ایراد واقع شده،و حتى بعضى گفته اند:این حدیث ساخته و پرداخته مسیحیان و كلیساها است و مؤید روایت دیگرى است كه در صحیح بخارى و مسلم آمده كه جز عیسى بن مریم همه فرزندان آدم هنگام ولادت مورد دست برد شیطان واقع شده و شیطان در او نفوذ مى كند و همین سبب گریه نوزاد مى گردد...فقط عیسى بن مریم بود كه در حجاب و پرده بود و از دست برد شیطان محفوظ ماند.(11)


 

پاسخى كه به این ایرادها داده اند :
در برابر این ایراده ا پاسخ هائى دادهاند،از آن جمله :
1- دكتر محمد سعید بوطى در كتاب فقه السیرة گوید :
حكمت الهى در این حادثه ریشه كن كردن غده شر و بدى ازجسم رسول خدا نبوده تا این اشكال ها لازم آید،زیرا اگر منبع و ریشه شرور غده هاى جسمانى یا لكه هاى خونى در بدن باشد لازمه اش همان است كه افراد شرور و بدخواه را با یك عمل جراحى به صورت افرادى نیكوكار و خیرخواه در آورد،بلكه ظاهر آن است كه حكمت در این داستان آشكار كردن امر رسالت و آماده ساختن رسول خدا(ص) براى عصمت و وحى از زمان كودكى با وسائل مادى بوده،تا براى ایمان مردم و تصدیق رسالت آن حضرت نزدیك تر و اقرب باشد،و در نتیجه این عمل یك تطهیر معنوى بوده لكن به این صورت مادى و حسى تا این اعلان الهى وسیله اى براى رساندن به گوش ها و دیدگان مردم باشد ...
و حكمت هر چه باشد،وقتى خبرى صحیح و ثابت بود دیگر جائى براى بحث و توجیه و یا رد آن نیست كه ما ناچار به توجیهات و این گونه تاویل هاى بعیده باشیم،و كسى كه در چنین روایاتى تردید كند منشاى جز ضعف ایمان به خداى تعالى ندارد .
و این را باید بدانیم كه میزان پذیرفتن خبر و حدیث،درستى وصحت آن است،و هنگامى كه خبر و حدیثى از این جهت به اثبات رسید دیگر چاره اى جز پذیرفتن و قبول آن نداریم و آن را روى سر مى گذاریم،و میزان فهم ما در معناى آن دلالت لغت عرب و احكام آن است،و اصل در كلام نیز حقیقت است،و اگر قرار باشد كه هر خواننده و بحث كننده ای بتواند كلام را از معناى حقیقى خود به معانى مجازى آن برگرداند ارزش لغت ازمیان رفته و دلالتى براى آن باقى نمى ماند و مردم در فهم معانى الفاظ دچار سرگردانى مى شوند .
و گذشته از این چه انگیزه و اجبارى براى اینكار هست؟جز آن كه كسى دچار ضعف ایمان به خداى تعالى گردد،و یا ضعفیقین به نبوت رسول خدا(ص) و صدق رسالت آن حضرت،و گرنه یقین پیدا كردن به آنچه روایت و نقل آن صحیح و ثابت است خیلى آسان تر از این حرف ها است چه حكمت و سر آن معلوم باشد و چه نباشد.(12)
2- از نویسندگان و دانشمندان معاصر شیعه،هاشم معروف حسینى نیز نظیر همین گفتار را در كتاب سیرة المصطفى اختیار نموده و پس از آن كه اختلاف نقل ها را ذكر مى كند گفته است :
این اختلافات،اگر چه موجب مى شود تا انسان در اصل داستان تردید كند به خصوص اگر سندهاى آن را بر اصولى كه در روایات مورد قبول است عرضه كنیم،ولى با این حال این مطلب به تنهائى براى انكار این داستان از اصل و اساس و متهم ساختن نقل كنندگان كافى نیست،زیرا آنچه را اینان نقل كرده اند نوعى از اعجاز است و عقل چنین حوادثى را محال ندانسته و قدرت خداى تعالى را برتر مى داند از آنچه عقل ها بدان احاطه ندارد و اوهام و پندارها درك آن نتواند،و زندگى رسول اعظم(ص) خداوند مقرون است با امثال این گونه حوادثى كه براى دانشمندان و محققان قابل تفسیر و توجیه نبوده و جز اراده ذات باری تعالى انگیزه اى نداشته « و لیس ذلك على الله بعزیز »(13)
3- علامه طباطبائى در كتاب شریف المیزان در دو جا داستان را نقل كرده یكى در ذیل داستان اسراء و معراج در سوره
« اسرى » و دیگرى در ذیل آیه « الم نشرح لك صدرك » و در هردو جا آن را حمل بر « تمثل برزخى » نموده كه در عالم
دیگرى شستشوى باطن آن حضرت به این كیفیت در پیش دیدگان رسول خدا(ص) مجسم گشته و مشاهده گردیده است،و داستان هاى دیگرى را نیز كه در روایات معراج آمده مانند مجسم شدن دنیا در نزد آن حضرت با آرایش كامل،و انواع نعمت ها و عذابها براى اهل بهشت و جهنم همه را از همین قبیل دانسته و به همین معنا حمل كرده است. (14)
نگارنده گوید:این داستان را محدث جلیل القدر مرحوم ابن شهر آشوب بگونه اى دیگر نقل كرده كه بسیارى از این اشكال ها بر آن وارد نیست و اصل نقل این محدث بزرگ وار شیعه در داستان منشا زندگى و دوران كودكى آن حضرت در كتاب مناقب این گونه است كه از حلیمه نقل كرده كه در خاطرات زندگى آن بزرگوار در سال هاى پنجم از عمر شریفش مى گوید :« فربیته خمس سنین و یومین فقال لى یوما:این یذهباخوانى كل یوم؟قلت:یرعون غنما، فقال:اننى ارافقهم،فلماذهب معهم اخذه ملائكة و علوه على قلة جبل و قاموا بغسله وتنظیفه، فاتانى ابنى و قال:ادركى محمدا فانه قد سلب،فاتیته فاذا بنور یسطع فى السماء فقبلته و قلت :ما اصابك؟قال :لا تحزنى ان الله معنا،و قص علیها قصته،فانتشر منه فوح مسك اذفر،و قال الناس:غلبت علیه الشیاطین و هو یقول:ما اصابنى شىء و ما على من باس (15) »
یعنى-من پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت كردم،درآن هنگام روزى بمن گفت:برادران من هر روز كجا مى روند؟
گفتم:گوسفند مى چرانند،محمد گفت:من امروز به همراه ایشان مى روم،و چون با ایشان رفت فرشتگان او را گرفته و بر قله كوهى بردند و به شستشو و تنظیف او پرداختند،در این وقت پسرم به نزد من آمد و گفت:محمد را دریاب كه او را ربودند!من به نزد وى رفتم و نورى دیدم كه از وى بسوى آسمان ساطع بود،او را بوسیده گفتم:چه بر سرت آمد؟پاسخ داد:محزون مباش كه خدابا ما است و سپس داستان خود را براى او بازگو كرد،و در این وقت از وى بوى مشك خالص به مشام مى رسید و مردممى گفتند:شیاطین بر او چیره شدهاند و او مى فرمود:چیزى بر من نرسیده و باكى بر من نیست ...
و اینك بر طبق این نقل مى گوئیم:گذشته از این كه نقل هاى گذشته مورد اشكال بود و با یك دیگر اختلاف داشت با این نقل هم مخالف است،و اگر بناى پذیرفتن این داستان باشد همین نقل كه خالى از اشكالات است براى ما معتبرتر است و نیازى هم به توجیه و تاویل نداریم و تاویلى هم كه مرحوم استاد طباطبائى كرده اند اگر داستان مربوط به معراج رسول خدا(ص) تنها بود توجیه خوبى بود،چون در پاره اى از روایات كه در مورد مشاهدات دیگر آن حضرت رسیده به همان لفظ تمثیل آمده و با قرینه آنها مى توان این داستان را نیز همان گونه توجیه و تفسیر كرد،اما شنیدید كه این داستان در كودكى آن حضرت اتفاق افتاده و اگر در موارد دیگر هم اتفاق افتاده باشد این تفسیر و توجیه در همه جا دشوار به نظرمى رسد، مگر آن كه همان توجیه را با قرینه اى كه ذكر شد شاهد و نمونه اى براى موارد دیگر بگیریم .
و در پایان این بحث ذكر این قسمت هم جالب است كه در پایان روایت صحیح مسلم همان گونه كه خواندید آمده كه انس بن مالك گفته بود:من جاى بخیه ها را در سینه رسول خدا(ص) مى دیدم .
و راوى،یا انس بن مالك تصور كرده بودند كه این شكافتن و بستن،با چاقو و كارد و نخ و سوزن بوده،در صورتی كه اگر هم ما داستان را این گونه كه نقل شده بود بپذیریم به عنوان یك معجزه و امر خارق عادت مى پذیریم،و در متن حدیث هم لفظ التیام آمده بود نه دوختن !


منابع:
10- سورة الحجر آیه 40-41
11- الصحیح من السیرة ج 1 ص 87
12- فقه السیرة ص 63
13- سیرة المصطفى ص 46
14- المیزان ج 13 ص 33 و ج 20 ص 452
15- مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 33

منبع:کتاب درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام جلد 1


כיסא גיימרים זול באלי אקספרס
دوشنبه 28 بهمن 1398 09:16 ق.ظ
Hi there Dear, are you in fact visiting this website
daily, if so afterward you will without doubt take nice know-how.
create your own car
دوشنبه 28 بهمن 1398 12:32 ق.ظ
Howdy I am so grateful I found your blog, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyways
I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don?t have time to
look over it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.
google seo certification 2019
یکشنبه 27 بهمن 1398 11:09 ب.ظ
This is a topic which is close to my heart... Best wishes!
Exactly where are your contact details though?
how long does the keto diet take to work
یکشنبه 27 بهمن 1398 01:31 ب.ظ
Hi, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing
facts, that's genuinely fine, keep up writing.
Custom T shirt Landtees Store
یکشنبه 27 بهمن 1398 08:01 ق.ظ
I went over this website and I believe you have a lot of
wonderful information, saved to my bookmarks (:.
online store
شنبه 26 بهمن 1398 11:25 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first pay a visit
of this webpage; this web site contains remarkable and
truly good data for visitors.
nuloodole
پنجشنبه 24 بهمن 1398 11:21 ب.ظ
Naltrexone http://gabapentinneurontinax.com/ - Levaquin Epivir <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Epitol</a> Eldepryl
bandar judi terbaik
دوشنبه 21 بهمن 1398 07:26 ب.ظ
Usually I don't learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to
try and do it! Your writing style has ben amazed
me. Thanks, quite nice post.
เงินกู้
دوشنبه 21 بهمن 1398 02:42 ب.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm
having trouble finding one? Thanks a lot!
interior design living room
دوشنبه 21 بهمن 1398 01:19 ق.ظ
Can I simply just say what a comfort to uncover a person that genuinely understands what they're talking about on the net.
You certainly know how to bring a problem to light and make it
important. A lot more people ought to read this
and understand this side of your story. I can't believe you aren't more popular since you definitely possess the gift.
토토솔루션제작
یکشنبه 20 بهمن 1398 12:05 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you have been utilizing?
I'm experiencing some small security problems
with my latest site and I'd like to find something more
secure. Do you have any recommendations?
mattress factory georgia
شنبه 19 بهمن 1398 12:00 ب.ظ
whoah this weblog is excellent i like studying your articles.
Stay up the good work! You understand, many people are hunting around for this info, you can help them
greatly.
mia khalifa bra size
پنجشنبه 17 بهمن 1398 09:25 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog.
He was entirely right. This post actually made my day.
You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!
guest blogging website
پنجشنبه 17 بهمن 1398 08:12 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the best websites on the internet.
I am going to recommend this website!
https://agenzeus.blogspot.com
پنجشنبه 17 بهمن 1398 07:49 ق.ظ
Wow, that's what I was looking for, what a stuff!

present here at this blog, thanks admin of this site.
bsloStelt
پنجشنبه 17 بهمن 1398 05:11 ق.ظ
Cardura http://meloxicammobicxn.com/ - Penegra Doxazosin <a href="http://meloxicammobicxn.com/#">Hytrin</a> Synthroid
https://zeusbola.webgarden.com/
چهارشنبه 16 بهمن 1398 10:07 ب.ظ
What's up friends, its wonderful paragraph concerning educationand
fully defined, keep it up all the time.
iniayam.com
چهارشنبه 16 بهمن 1398 10:45 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

Cheers
ayambali.com
سه شنبه 15 بهمن 1398 01:15 ب.ظ
Nice response in return of this question with solid arguments and
describing all regarding that.
como saber y estoy embarazada
دوشنبه 14 بهمن 1398 07:01 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site
on a regular basis, this site is in fact nice and the users are really
sharing nice thoughts.
promo-poker.com
دوشنبه 14 بهمن 1398 06:52 ب.ظ
Hi! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent information you have here on this post.
I am coming back to your site for more soon.
Property
دوشنبه 14 بهمن 1398 11:06 ق.ظ
Tell that to Carol Bowne, Bonnie Elmasri & her 2
kids, & Doris Murray, all murdered during wait period b4 they could get
a gun.
egbiTerma
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:52 ق.ظ
badcredit payday loans [url=http://paydayloansuyi.com/]payday loans by phone[/url] savings account payday loans <a href="http://paydayloansuyi.com/#">payday loans faxless</a> cheapest payday loans
General contracting services fort worth tx
یکشنبه 13 بهمن 1398 01:43 ب.ظ
Hey there! I just wanted to ask if you ever have
any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked
and I ended up losing months of hard work due to no backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?
Casino online Ukraine
یکشنبه 13 بهمن 1398 01:39 ق.ظ
Intercɑsino offre a marzߋ numerosi torneі
online.
new business
شنبه 12 بهمن 1398 11:39 ب.ظ
Making me scared of starting a new business
Poor economic climate
Poor governance
In short, poor at everything that makes life worth living
Rosita
جمعه 11 بهمن 1398 03:59 ب.ظ
1 million. The more luxurious houses especially those with swimming swimming pools
are even pricier. Almost all of the properties are giant mansions on tree-lined streets.
Although the lake is large in comparison with the everyday group pond,
Trout are contained by netting to the back portion of the main lake, the small
pond, and the channel. Burchfield also gained leadership experience through pupil organizations and neighborhood initiatives, together with
a program to spark underrepresented center school
college students' interest in laptop science. James and his development accomplice John Greenan of Central Dallas Community Developmental Corp.
Best known because the Dallas mecca for LGBT establishments,
Oak Lawn boasts a various culture that is not like any other
neighborhood in the city. One helpful manner to find areas to think
about is with the Morning News’ construct-your-own neighborhood listing device.
If you like unique slightly than cookie cutter, this neighborhood may be
a right match for you.
Tech news
جمعه 11 بهمن 1398 01:46 ق.ظ
In spite of everything, there are numerous environments on Earth by which it's a every day wrestle to survive, and yet now we have explored
and settled them nonetheless (e.g. Arctic environments).

IT Service environments can decrease well timed lifecycle duties
and procedures and experience productivity and effectivity as well as scale back operational expenditures associated
with knowledge heart automation. A considerable yield of CIO would cut back the effectivity of this cycle.
4. List what folks can do above and past their regular duties.

As they develop interests in varied areas they'll
do further research and then add their findings to the 3D content material.
The IT field holds a complete lot of promise and when you
happen to possess probably the most eagerly sought
after skill sets then you might be hot property within the IT
landscape, as far because the workforce is anxious. How far is Delaware
to wilminghton? Most people are too focused on the how and they miss
the all vital why. The owner of the copyrights and trademarks are
Extrusion Tutorial, its associates or other third celebration licensors.
how to get free spins in coin master
جمعه 11 بهمن 1398 12:56 ق.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just
do not know about. You managed to hit the nail upon the
top and defined out the whole thing without having
side effect , people could take a signal. Will
likely be back to get more. Thanks
wordpress hosting
پنجشنبه 10 بهمن 1398 08:20 ب.ظ
Hello, Neat post. There is a problem together
with your website in web explorer, might test this?
IE nonetheless is the marketplace leader
and a good component of folks will pass over your fantastic writing
because of this problem.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic