تبلیغات
وبلاگ تاریخ اسلام - داستان شق صدر«بخش دوم»
شنبه 22 مرداد 1390

داستان شق صدر«بخش دوم»

   نوشته شده توسط: مهدی    

4- چگونه مى توان معناى این روایت را با آیاتى كه در قرآن كریم آمده و هر نوع تسلط و نفوذى را از طرف شیطان در دل پیغمبران و مردان الهى و حتى مؤمنان و متوكلان سلب و نفى كرده جمع كرد ومیان آنها را وفق داد،مانند آیه شریفه اى كه
مى فرماید :
و آیه دیگرى كه فرمود:
«انه لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوكلون(9) »و آیه « و لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین(10)»
و به هر صورت این روایت از جهاتى مورد خدشه و ایراد واقع شده،و حتى بعضى گفته اند:این حدیث ساخته و پرداخته مسیحیان و كلیساها است و مؤید روایت دیگرى است كه در صحیح بخارى و مسلم آمده كه جز عیسى بن مریم همه فرزندان آدم هنگام ولادت مورد دست برد شیطان واقع شده و شیطان در او نفوذ مى كند و همین سبب گریه نوزاد مى گردد...فقط عیسى بن مریم بود كه در حجاب و پرده بود و از دست برد شیطان محفوظ ماند.(11)


 

پاسخى كه به این ایرادها داده اند :
در برابر این ایراده ا پاسخ هائى دادهاند،از آن جمله :
1- دكتر محمد سعید بوطى در كتاب فقه السیرة گوید :
حكمت الهى در این حادثه ریشه كن كردن غده شر و بدى ازجسم رسول خدا نبوده تا این اشكال ها لازم آید،زیرا اگر منبع و ریشه شرور غده هاى جسمانى یا لكه هاى خونى در بدن باشد لازمه اش همان است كه افراد شرور و بدخواه را با یك عمل جراحى به صورت افرادى نیكوكار و خیرخواه در آورد،بلكه ظاهر آن است كه حكمت در این داستان آشكار كردن امر رسالت و آماده ساختن رسول خدا(ص) براى عصمت و وحى از زمان كودكى با وسائل مادى بوده،تا براى ایمان مردم و تصدیق رسالت آن حضرت نزدیك تر و اقرب باشد،و در نتیجه این عمل یك تطهیر معنوى بوده لكن به این صورت مادى و حسى تا این اعلان الهى وسیله اى براى رساندن به گوش ها و دیدگان مردم باشد ...
و حكمت هر چه باشد،وقتى خبرى صحیح و ثابت بود دیگر جائى براى بحث و توجیه و یا رد آن نیست كه ما ناچار به توجیهات و این گونه تاویل هاى بعیده باشیم،و كسى كه در چنین روایاتى تردید كند منشاى جز ضعف ایمان به خداى تعالى ندارد .
و این را باید بدانیم كه میزان پذیرفتن خبر و حدیث،درستى وصحت آن است،و هنگامى كه خبر و حدیثى از این جهت به اثبات رسید دیگر چاره اى جز پذیرفتن و قبول آن نداریم و آن را روى سر مى گذاریم،و میزان فهم ما در معناى آن دلالت لغت عرب و احكام آن است،و اصل در كلام نیز حقیقت است،و اگر قرار باشد كه هر خواننده و بحث كننده ای بتواند كلام را از معناى حقیقى خود به معانى مجازى آن برگرداند ارزش لغت ازمیان رفته و دلالتى براى آن باقى نمى ماند و مردم در فهم معانى الفاظ دچار سرگردانى مى شوند .
و گذشته از این چه انگیزه و اجبارى براى اینكار هست؟جز آن كه كسى دچار ضعف ایمان به خداى تعالى گردد،و یا ضعفیقین به نبوت رسول خدا(ص) و صدق رسالت آن حضرت،و گرنه یقین پیدا كردن به آنچه روایت و نقل آن صحیح و ثابت است خیلى آسان تر از این حرف ها است چه حكمت و سر آن معلوم باشد و چه نباشد.(12)
2- از نویسندگان و دانشمندان معاصر شیعه،هاشم معروف حسینى نیز نظیر همین گفتار را در كتاب سیرة المصطفى اختیار نموده و پس از آن كه اختلاف نقل ها را ذكر مى كند گفته است :
این اختلافات،اگر چه موجب مى شود تا انسان در اصل داستان تردید كند به خصوص اگر سندهاى آن را بر اصولى كه در روایات مورد قبول است عرضه كنیم،ولى با این حال این مطلب به تنهائى براى انكار این داستان از اصل و اساس و متهم ساختن نقل كنندگان كافى نیست،زیرا آنچه را اینان نقل كرده اند نوعى از اعجاز است و عقل چنین حوادثى را محال ندانسته و قدرت خداى تعالى را برتر مى داند از آنچه عقل ها بدان احاطه ندارد و اوهام و پندارها درك آن نتواند،و زندگى رسول اعظم(ص) خداوند مقرون است با امثال این گونه حوادثى كه براى دانشمندان و محققان قابل تفسیر و توجیه نبوده و جز اراده ذات باری تعالى انگیزه اى نداشته « و لیس ذلك على الله بعزیز »(13)
3- علامه طباطبائى در كتاب شریف المیزان در دو جا داستان را نقل كرده یكى در ذیل داستان اسراء و معراج در سوره
« اسرى » و دیگرى در ذیل آیه « الم نشرح لك صدرك » و در هردو جا آن را حمل بر « تمثل برزخى » نموده كه در عالم
دیگرى شستشوى باطن آن حضرت به این كیفیت در پیش دیدگان رسول خدا(ص) مجسم گشته و مشاهده گردیده است،و داستان هاى دیگرى را نیز كه در روایات معراج آمده مانند مجسم شدن دنیا در نزد آن حضرت با آرایش كامل،و انواع نعمت ها و عذابها براى اهل بهشت و جهنم همه را از همین قبیل دانسته و به همین معنا حمل كرده است. (14)
نگارنده گوید:این داستان را محدث جلیل القدر مرحوم ابن شهر آشوب بگونه اى دیگر نقل كرده كه بسیارى از این اشكال ها بر آن وارد نیست و اصل نقل این محدث بزرگ وار شیعه در داستان منشا زندگى و دوران كودكى آن حضرت در كتاب مناقب این گونه است كه از حلیمه نقل كرده كه در خاطرات زندگى آن بزرگوار در سال هاى پنجم از عمر شریفش مى گوید :« فربیته خمس سنین و یومین فقال لى یوما:این یذهباخوانى كل یوم؟قلت:یرعون غنما، فقال:اننى ارافقهم،فلماذهب معهم اخذه ملائكة و علوه على قلة جبل و قاموا بغسله وتنظیفه، فاتانى ابنى و قال:ادركى محمدا فانه قد سلب،فاتیته فاذا بنور یسطع فى السماء فقبلته و قلت :ما اصابك؟قال :لا تحزنى ان الله معنا،و قص علیها قصته،فانتشر منه فوح مسك اذفر،و قال الناس:غلبت علیه الشیاطین و هو یقول:ما اصابنى شىء و ما على من باس (15) »
یعنى-من پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت كردم،درآن هنگام روزى بمن گفت:برادران من هر روز كجا مى روند؟
گفتم:گوسفند مى چرانند،محمد گفت:من امروز به همراه ایشان مى روم،و چون با ایشان رفت فرشتگان او را گرفته و بر قله كوهى بردند و به شستشو و تنظیف او پرداختند،در این وقت پسرم به نزد من آمد و گفت:محمد را دریاب كه او را ربودند!من به نزد وى رفتم و نورى دیدم كه از وى بسوى آسمان ساطع بود،او را بوسیده گفتم:چه بر سرت آمد؟پاسخ داد:محزون مباش كه خدابا ما است و سپس داستان خود را براى او بازگو كرد،و در این وقت از وى بوى مشك خالص به مشام مى رسید و مردممى گفتند:شیاطین بر او چیره شدهاند و او مى فرمود:چیزى بر من نرسیده و باكى بر من نیست ...
و اینك بر طبق این نقل مى گوئیم:گذشته از این كه نقل هاى گذشته مورد اشكال بود و با یك دیگر اختلاف داشت با این نقل هم مخالف است،و اگر بناى پذیرفتن این داستان باشد همین نقل كه خالى از اشكالات است براى ما معتبرتر است و نیازى هم به توجیه و تاویل نداریم و تاویلى هم كه مرحوم استاد طباطبائى كرده اند اگر داستان مربوط به معراج رسول خدا(ص) تنها بود توجیه خوبى بود،چون در پاره اى از روایات كه در مورد مشاهدات دیگر آن حضرت رسیده به همان لفظ تمثیل آمده و با قرینه آنها مى توان این داستان را نیز همان گونه توجیه و تفسیر كرد،اما شنیدید كه این داستان در كودكى آن حضرت اتفاق افتاده و اگر در موارد دیگر هم اتفاق افتاده باشد این تفسیر و توجیه در همه جا دشوار به نظرمى رسد، مگر آن كه همان توجیه را با قرینه اى كه ذكر شد شاهد و نمونه اى براى موارد دیگر بگیریم .
و در پایان این بحث ذكر این قسمت هم جالب است كه در پایان روایت صحیح مسلم همان گونه كه خواندید آمده كه انس بن مالك گفته بود:من جاى بخیه ها را در سینه رسول خدا(ص) مى دیدم .
و راوى،یا انس بن مالك تصور كرده بودند كه این شكافتن و بستن،با چاقو و كارد و نخ و سوزن بوده،در صورتی كه اگر هم ما داستان را این گونه كه نقل شده بود بپذیریم به عنوان یك معجزه و امر خارق عادت مى پذیریم،و در متن حدیث هم لفظ التیام آمده بود نه دوختن !


منابع:
10- سورة الحجر آیه 40-41
11- الصحیح من السیرة ج 1 ص 87
12- فقه السیرة ص 63
13- سیرة المصطفى ص 46
14- المیزان ج 13 ص 33 و ج 20 ص 452
15- مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 33

منبع:کتاب درس هایی از تاریخ تحلیلی اسلام جلد 1


cialis pills
شنبه 2 شهریور 1398 03:39 ق.ظ
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my
blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Thank you!
Revelation Online Coins
شنبه 2 شهریور 1398 12:50 ق.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
Bret
جمعه 1 شهریور 1398 02:55 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging on blogs
I stumbleupon on a daily basis. It's always interesting to read articles from other writers and use a little something
from their web sites.
Sword Art Online Integral Factor Arcana Gems
جمعه 1 شهریور 1398 08:48 ق.ظ
Nice blog here! Additionally your site rather a lot up very fast!
What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link for your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
super kredyt
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:33 ق.ظ
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this website,
and your views are nice in support of new users.
Quincy
چهارشنبه 30 مرداد 1398 12:28 ب.ظ
Hey, I think your website might be having browser compatibility
issues. When I look at your blog site in Opera,
it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
excellent blog!
Uplay Coupons Ubisoft Club Units
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:38 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
your theme? Exceptional work!
skype for business chat rooms
سه شنبه 29 مرداد 1398 09:25 ب.ظ
I am not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful info I was looking
for this information for my mission.
chwilówka
سه شنبه 29 مرداد 1398 06:44 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to do it
for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to
know where u got this from. many thanks
Domino Qiu Qiu
دوشنبه 28 مرداد 1398 03:31 ب.ظ
I don't know if it's just me or if everybody else experiencing issues with your
website. It seems like some of the text on your posts
are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and
let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with
my browser because I've had this happen previously.
Cheers
online medicine to buy
دوشنبه 28 مرداد 1398 10:42 ق.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of
this your broadcast provided bright clear idea
Slime Videos
یکشنبه 27 مرداد 1398 11:13 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and all. But think about
if you added some great visuals or videos to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and videos, this blog could certainly be one of
the most beneficial in its field. Superb blog!
petrol in diesel
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:13 ب.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the
nail on the head. The issue is an issue that too few men and women are speaking
intelligently about. Now i'm very happy that I came across
this in my search for something relating to this.
Business Coaching Leadership Coaching
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:51 ق.ظ
Great post. I will be dealing with a few of these issues as well..
should i get a lawyer for a car accident that wasn't my fault
یکشنبه 27 مرداد 1398 06:23 ق.ظ
Very shortly this website will be famous among all blogging
and site-building users, due to it's fastidious articles
or reviews
Fargo Luxury Homes
یکشنبه 27 مرداد 1398 05:45 ق.ظ
Admiring the persistence you put into your website and in depth information you provide.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material.

Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
my blog
یکشنبه 27 مرداد 1398 04:13 ق.ظ
Simply wish to say your article is as astounding.
The clearness in your post is simply excellent and
i can assume you're an expert on this subject. Well with
your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
my news
یکشنبه 27 مرداد 1398 03:29 ق.ظ
Informative article, exactly what I wanted to
find.
ogrodzenia panelowe
شنبه 26 مرداد 1398 08:55 ب.ظ
bbramy pгzesuwne ceny bramy przesuwne wzory
zalgiris
شنبه 26 مرداد 1398 04:12 ق.ظ
I've been browsing online greater than three hours today,
but I never discovered any attention-grabbing
article like yours. It is pretty price sufficient for
me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you did,
the web will likely be a lot more useful than ever before.
FIFA 20 V20 Comfort Trade
شنبه 26 مرداد 1398 03:48 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post,
I'll try to get the hang of it!
already online
جمعه 25 مرداد 1398 06:11 ب.ظ
I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really nice paragraph on building up new webpage.
rich people
جمعه 25 مرداد 1398 05:37 ب.ظ
Hey very cool website!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I am glad to seek out numerous useful information here within the publish, we need work out extra
techniques in this regard, thanks for sharing. .

. . . .
levitra prices in mexico
جمعه 25 مرداد 1398 06:54 ق.ظ
I seriously love your website.. Very nice colors & theme.
Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own site and would like to learn where you got
this from or exactly what the theme is called. Many thanks!
Zelda
پنجشنبه 24 مرداد 1398 08:22 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later.
All the best
forex market
پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:45 ب.ظ
Hi there, its pleasant article regarding media print, we all know media is a fantastic source of
facts.
Vonnie
پنجشنبه 24 مرداد 1398 02:28 ب.ظ
Good day! This is kind of off topic but I need some
help from an established blog. Is it hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty
quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where
to start. Do you have any points or suggestions?

Appreciate it
REPLICA HANDBAGS
پنجشنبه 24 مرداد 1398 07:23 ق.ظ
This is a topic that's near to my heart... Thank you!
Exactly where are your contact details though?
houston
پنجشنبه 24 مرداد 1398 02:56 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually
recognize what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also seek advice from my web site =).
We will have a link alternate agreement among us
Http://Www.Calvidibergolo.Com/
پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:15 ق.ظ
In the event the numbers on every rolling cube should be
considered, it's miles pretty apparent there are almost around thirty possible combinations which may
be made. The dominoqq is a sort of small tiles that is utilised to symbolize
the rolling of two dice. The domino gaming pieces constitute a domino set,
sometimes known as a deck or pack.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30